torek, 24 marec 2020 08:07

KORONAVIRUS 6 - Samostojni podjetniki - nadomestilo za brezposelnost

Samostojni podjetnik, ki je prenehal opravljati dejavnost ima pravico do denarnega nadomestila samo, če je bila odjava iz vseh socialnih zavarovanj posledica objektivnih razlogov ( dalj časa trajajoča bolezen, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora in drugi primerljivi objektivni razlogi).
Razglašeno pandemijo je mogoče uvrstiti med druge primerljive razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti. Samostojnemu podjetniku, ki preneha opravljati dejavnost zaradi pandemije in se na Zavodu za zaposlovanje z obrazcem prijavi kot brezposelna oseba, denarno nadomestilo lahko prizna ob pogoju, da imajo v zadnjih 24 mesecih vsaj 9 mesecev plačane prispevke za obvezno socialno varnost.

Samostojni podjetnik vlogi_za_denarno_nadomestilo priloži:

  1. Obrazložitev razlogov za prenehanje opravljanja dejavnosti z ustreznimi dokazili
  2. potrdilo o plačanih prispevkih, ki ga pridobi na FURS
  3. Dokazilo o izpisu iz ustreznega registra (sklep o izpisu iz poslovnega registra)
  4. Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za tekoče in preteklo leto 
  5. Dokazila od št. 2 do 4 lahko pridobi Zavod za zaposlovanje, kar pa podaljša postopek od prejema vloge do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila.

Informacije na spletni strani Zavoda za zaposlovanje: Uveljavljanje nadomestila za samozaposlene