torek, 24 marec 2020 17:07

KORONAVIRUS 9 - Aktualne informacije

KORONAVIRUS - Aktualne informacije in obvestila povezana z izrednim stanjem

1.  Razno in aktualno – spremljajte/dopolnjujemo iz ure v uro

Vse aktualne informacije in navodila za delodajalce ter podjetnike za omilitev posledic koronavirusa objavljamo na spletni strani https://www.ozs.si/koronavirus-info/.
Informacije po posameznih panogah in sekcijah pa na povezavi https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah.

2. Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

ZIUPPP ureja delno povračilo nadomestila plač v primeru odredbe čakanja na delo zaradi poslovnega razloga (in ne tudi višje sile!), nadomestilo v primeru karantene. Višina delnega povračila nadomestila, ki jo delodajalec izplača v breme zavoda, znaša 40 % (I. bruto) in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (trenutno 892,50 EUR bruto). Več na interventni ukrepi.

3. Ključne informacije in odgovori glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja

Ključne informacije in odgovore na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Več na pravice iz delovnega razmerja.

4. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: najpogostejša vprašanja in odgovori

Najdete na povezavi OZS vprašanja in odgovori.

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada Republike Slovenije je 20.3.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS se natančneje določa prodajalno z živili iz prve alineje prvega odstavka v 2. členu odloka; v izjeme od prepovedi dodaja prodajalne s hrano za živali; začasno določa obratovalni čas prodajaln z živili in kmetijskimi pridelki, razen za mikro in majhne družbe, samostojne podjetnike posameznike ter zadruge. Več na odlok.

6. DOPOLNJENO – Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev - najpogostejša vprašanja in odgovori

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Odlok velja do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja. V nadaljevanju najdete tista, ki se nanašajo na podjetja. Več na odlok vprašanja in odgovori.

7. SAZAS, ZAMP, IPF in RTV ne bodo zaračunavali nadomestil

SAZAS, ZAMP, IPF in RTV ne bodo zaračunavali nadomestil oz. ustrezno znižali v času prepovedi opravljanja dejavnosti. Več na spletni strani nadomestila avtorske pravice.

8. Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

Z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju so administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe, saj podaljšujejo roke za izpolnitev obveznosti davčnih zavezancev. Da bodo zavezanci lažje izpolnjevali svoje obveznosti, se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) na 31. maj 2020. Zakon omogoča tudi lažje pogoje za spremembo predhodne akontacije in lažje uveljavljanje odloga oziroma obročnega plačevanja davčnih obveznosti. Povezava do zakona zakon interventni ukrepi.

9. Ukrepi, ki izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP)

Interventni zakon določa: zamik rokov za predlaganje obračunov na 31. 5. 2019; odlog in obročno plačilo davkov, letno odmero dohodnine, davčno izvršbe in zastaralni roki … več na ukrep ter na ukrepi1.

10. Nižji računi za elektriko za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije. Po ocenah bo to znižalo račun za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov. Odlok se izdaja v okviru ukrepov za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Z odlokom se začasno poseže v obveznost plačila prispevkov, na način, da za čas od 1. 3. do 31. 5. 2020 mali poslovni in gospodinjski odjemalci električne energije ne plačujejo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

11. Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

Slovenski podjetniški sklad je pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bo uvedeni novi likvidnostni krediti. Predvideni paket ukrepov skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR. Več na sps.

12. Sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

Po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev bodo banke lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Odlog kreditnih obveznosti bo mogoč tudi za kredite fizičnih oseb ter za društva, zavode in ustanove. Zakon predvideva odlog za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. Kreditojemalec, ki ni velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah in ki opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve in prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove, bo do odloga upravičen avtomatsko. Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo mogoče na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije. Več na krediti.

13. Aktualni državni predpisi: odloki, uredbe in odredbe

Objavljamo povezave do vseh državnih predpisov - odlokov, uredb in odredb - kot ukrepov proti koronavirusu. Več na predpisi.