torek, 07 julij 2020 14:53

KORONAVIRUS 27 - PKP4 - Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19

Nov interventni zakon PKP4 za drugi val epidemije čaka na sprejem v državnem zboru

Predlog novega Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 (PKP4) državni zbor sprejema po nujnem postopku. S PKP4 se spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva.

Opozorilo: Spodaj navedeni ukrepi izhajajo iz besedila  PREDLOGA ZAKONA, ki se v postopku sprejemanja v Državnem zboru spremeni, tudi na podlagi pripomb in predlogov OZS.

Novi zakon določa:
  • podaljšanje ukrepa čakanja na delo
  • določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno
  • mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi
  • spremembe Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ( ZIUOOPE)

1. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 31. 7. 2020, pri čemer lahko Vlada RS, s sklepom, ta ukrep podaljša največ dvakrat, vendar ne dlje kot do 30. 9. 2020. Pogoji so enaki pogojem iz ZIUOOPE (za junij). Podrobnosti ukrepa v Pojasnilu OZS.

Delodajalec bo pravico do povračila izplačanih nadomestil uveljavil z vlogo, ki jo bo vložil v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje in sicer v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanja na delo, vendar najpozneje do 31. 7. 2020, oziroma v primeru podaljšanja ukrepa do 31. 8. ali 30. 9. 2020. Vlogi bo potrebno priložiti oceno upada prihodkov ter odredbe. Zavod bo o vlogi odločil v 15 dneh od vložitve vloge s sklepom.

2. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene

Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja najdlje do 30. 9 2020.

Upravičeni delodajalci:

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem lahko uveljavi delodajalec, ki izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. V obdobju prejemanja povračila mora delodajalec izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za obvezna socialna zavarovanja, sicer mora prejeta sredstva vrniti v celoti.

Nadomestilo plače delavcu:

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje, ima pravico do nadomestila plače v višini iz 137/6 člena ZDR-1 (višja sila - 50% plače in ne manj kot 70% minimalne plače). Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, ima pravico do nadomestila plače po 138. členu ZDR-1 (80% iz 137/7 ZDR-1).
Delavec, ki mu je bila odrejena karantena mora najpozneje v 3 delovnih dneh od odreditve karantene o karanteni obvestiti delodajalca, prav tako je dolžan delodajalcu posredovati odločbo o odreditvi karantene  v 3 delovnih dneh od prejema odločbe.

Povračilo nadomestila delodajalcu:

Izplačana nadomestila zaradi karantene se delodajalcu povrnejo v celoti in sicer zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Delodajalcu pripada nadomestilo tudi za praznične in druge dela proste dni, določene z zakonom.
Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri ZRSZ v tridesetih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Vlogi priloži kopijo odločbe ministrstva in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu. ZRSZ z delodajalcem sklene pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil.
Primeri nadomestil za karanteno (predlog, zakon še ni sprejet)
1. Delavec ob zavestnem odhodu v državo, ki je na rdečem seznamu, ob odrejeni karanteni ostane brez nadomestila plače, razen v primeru rojstva otroka ali smrti v družini, ko mu pripada 50 % nadomestilo plače.
2. Delavec, ki se odpravi v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu je ob prehodu meje odrejena karantena, ima pravico do 80 % nadomestila plače.
3. Delavec, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, pa ne more delati od doma, ima pravico do 80 % nadomestila.
4. Kdor mora v karanteno zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela, pa je upravičen do 100 % nadomestila plače.

Država bo prevzela plačevanje nadomestila plače (bruto I) za čas odrejene karantene šele s sprejetjem PKP#4. Od 31.  5. , ko je stopil v veljavo ZIUOOPE, pa do uveljavitve PKP #4, bo/je strošek nadomestila plače za karanteno na delodajalcu.

 

3. Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi

Namen vzpostavitve in delovanja mobilne aplikacije je varovanje zdravja in življenja ljudi, obveščanje uporabnikov aplikacije, da obstaja nevarnost za okužbo, ozaveščanje o simptomih virusa in priporočilo, da se v primeru očitnih simptomov obrnejo na zdravstveno osebje.
Namestitev aplikacije je prostovoljna in brezplačna, obvezna je/bo le za osebe, ki jim je bila odrejena karantena ali izolacija.

4. Spremembe ZIUOOPE

a) Skrajšani delovni čas:
  • delodajalec Zavodu posreduje odredbo o delu s skrajšanim delovnim časom v roku 3 delovnih dni od dneva odredbe;
  • vlogo za dodelitev subvencije za skrajšani delovni čas je potrebno oddati v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa in najpozneje do 10. 12. 2020;
  • ZRSZ je potrebno predhodno obvestiti o vrnitvi delavca na delo s polnim delovnim časom.

b) Turistični boni:

Za poslovni subjekt, pri katerem se lahko vnovčijo boni, se šteje ponudnik, ki je v letu 2020:
  • vpisan v PRS;
  • vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES;
  • opravlja dejavnost po SKD (55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300)

c) Sprememba kazenskih določb (razširja se seznam kršitev)