Vodstvo zbornice

ORGANI ZBORNICE

Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik. Mandatna doba članov organov zbornice traja 4 (štiri) leta.

Skupščina - člani skupščine OOZ Idrija 2018 -2022 

1 POLJANEC PETER, predsednik KASKADER d.o.o. ZAHTEVNA TERENSKA DELA
2 ČUK HERTA, podpredsednica BRUS d.o.o. TRANSPORT
3 MEDVED ROBERT, podpredsednik MEDVED ROBERT s.p. - AVTOMEHANIKA AVTOELEKTRIKA
4 FORTUNA SREČKO FORTUNA SREČKO s.p. - OKREPČEVALNICA PRI ZAGODU
5 GANTAR HERMAN O C G OBDELOVALNI CENTER d.o.o. GODOVIČ
6 GANTAR TOMAŽ GANTAR TOMAŽ s.p. - STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO
7 GNEZDA JOŽE GNEZDA JOŽE s.p. - MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV
8 LAMPE MARTA LAMPE MARTA
9 RASPET RADO RASPET, PODJETJE ZA PROIZVODNJO MATERIALOV IN GRADBENE STORITVE d.o.o.
10 SELAK STANISLAV SELAK MIZARSTVO d.o.o.
11 VOGRIČ IGOR VOGRIČ IGOR s.p. - OPTIKA

 

Upravni odbor - člani UO OOZ Idrija 2018-2022

1 RASPET RADO - predsednik RASPET, PODJETJE ZA PROIZVODNJO MATERIALOV IN GRADBENE STORITVE d.o.o.
2 ČUK HERTA BRUS d.o.o. TRANSPORT
3 GANTAR HERMAN - podpredsednik O C G OBDELOVALNI CENTER d.o.o. 
4 GANTAR SAMUEL GANTAR INŠTALACIJE d.o.o.
5 HLADNIK ALEŠ  ALMAT OBDELAVA KOVIN d.o.o.
6 KOFOL MIRAN CNC-REZ OBDELAVA KOVIN d.o.o.
7 LAMPE MARTA LAMPE MARTA
8 MAJNIK KLEMEN MAJNIK KLEMEN  s.p. - MOZAIK OBNOVE IN PLESKARSTVO
9 SELAK STANISLAV - podpredsednik SELAK MIZARSTVO d.o.o.

 

Nadzorni odbor - člani NO OOZ Idrija 2018-2022 

1 BOŽIČ DARKO BOŽIČ DARKO s.p. - CVETLIČARNA "CVET"
2 MAKUC TINA KNJIGOVODSKI SERVIS MAKUC d.o.o.
3 MARKIČ DANICA RAČUNOVODSTVO MARKIČ, POSLOVNE STORITVE, d.o.o.

 

Skupščina: Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima od 11 – 21 poslanskih mest. Skupščina iz vrst izvoljenih poslancev za mandatno obdobje izvoli predsednika in dva podpredsednika skupščine. Poslance v skupščino zbornice volijo člani zbornice. Postopek kandidiranja, način in potek glasovanja in volitev ter pristojnosti organov in teles, ki so zadolženi za izpeljavo volitev, se določi s pravilnikom o poteku volitev OOZ.

Upravni odbor: Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 5 do 9 članov izvoljenih iz vrst članov zbornice.

Nadzorni odbor: Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in dva člana, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika.

Predsednik zbornice: Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora zbornice. Po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora in poslanec v skupščini Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst poslancev. Zbornica ima dva podpredsednika, ki sta tudi podpredsednika upravnega odbora.

Pristojnosti skupščine:

 1. sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve;
 2. sprejema program dela in finančni načrt zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve;
 3. sprejema pravilnik o poteku volitev v organe OOZ
 4. razpisuje volitve in odloča o načinu volitev v organe in telesa zbornice;
 5. odloča o posebnih namenskih sredstvih, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi na predlog sekcije oz. drugega organa;
 6. voli in razrešuje predsednika in dva podpredsednika skupščine in člane nadzornega odbora;
 7. potrjuje člane upravnega odbora in dva podpredsednika upravnega odbora na predlog predsednika zbornice,
 8. odloča o sporih glede ustanavljanja sekcij v zbornici;
 9. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin zbornice
 10. na predlog upravnega odbora zbornice odloča o ustanavljanju in prenehanju podjetij zbornice ter opravlja funkcijo ustanovitelja v teh podjetjih
 11. sprejema druge odločitve v skladu s tem statutom, drugimi akti zbornice in drugimi predpisi. 

 Pristojnosti upravnega odbora:

 1. skrbi in odgovarja za izvrševanje sklepov, odločitev in priporočil skupščine;
 2. sprejema zaključni račun zbornice;
 3. sprejema kadrovski plan strokovnih služb zbornice ter imenuje in razrešuje sekretarja zbornice
 4. obravnava gradiva za seje skupščine in v zvezi z njimi zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe ter jih posreduje skupščini;
 5. obravnava in daje pobude za sprejem ali spremembo zakonov, odlokov in drugih predpisov, ki jih sprejemajo državni organi ali organi občin, na območju katerih deluje zbornica;
 6. odloča o specifičnih zadevah iz finančnega načrta in iz njegovega rebalansa in odloča o spremembah postavk znotraj sprejetega finančnega načrta;
 7. podaja mnenja o znižanju in oprostitvi plačevanja članskega prispevka;
 8. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, če je to zajeto v letnem finančnem planu;
 9. izvaja politiko gospodarjenja;
 10. imenuje svoje stalne odbore in občasna telesa (komisije, projektne skupine,...);
 11. odloča o ustanavljanju in ukinitvi sekcij in imenuje predstavnike sekcij;
 12. skrbi za usklajevanje dela in postopkov z drugimi zbornicami;
 13. imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa organov in organizacij;
 14. odloča, katere listine in podatki se štejejo za poslovno tajnost zbornice;
 15. obravnava in sprejema splošne akte zbornice, razen tistih, ki so v pristojnosti sprejemanja skupščine ali nadzornega odbora;
 16. določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se zaračunavajo, ter višino teh nadomestil;
 17. odloča o pristopu in podpisovanju listin o poslovnem sodelovanju z drugimi zbornicami in asociacijami;
 18. podaja predloge o ustanavljanju in prenehanju podjetij zbornice;
 19. odloča in sklepa o vseh drugih zadevah, za katere je pooblaščen po tem statutu, drugih splošnih aktih zbornice in drugih predpisih.

  Pristojnosti nadzornega odbora:

 1. izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice in uresničevanje pravic in obvez članov zbornice;
 2. uporabo sredstev zbornice, finančno-materialno poslovanje zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice
 3. izvajanje programa dela zbornice.