ČISTILCI OBJEKTOV - Smernice za javno naročanje storitev čiščenja

Na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je Ministrstvo za javno upravo z namenom učinkovitega javnega naročanje storitev čiščenja, zaradi neustreznega izvajanj storitev v praksi, (pre)nizkih plačil, neurejenosti razmer na trgu, slabih razpisnih dokumentacij na tem področju, oktobra 2018 objavilo Smernice za javno naročanje storitev čiščenja.

Smernice naročnikom prikazujejo načine vključevanja in merjenja kakovosti in upoštevanja socialnih vidikov v postopkih javnega naročanja. Kakovost storitev čiščenja določajo tehnične prednosti in strokovna sposobnost, socialni vidiki pa vključujejo spoštovanje delovne in socialne zakonodaje, kolektivnih pogodb ter dobre pogoje za zaposlitev.

Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, njihov cilj pa je opredelitev potreb naročnika tako, da z merili izbere izvajalca, ki je cenovno primeren, njegovo delo pa kakovostno ter pri tem upošteva delovno in socialno zakonodajo. S tem smernice stremijo k socialno odgovornemu javnemu naročanju, ki temelji na upoštevanju socialnih vidikov pri javnem naročanju, s poudarkom na dostojnem delu. V smernicah so zajeta poglavja za izračun ocenjene vrednosti in izbire postopka javnega naročanja, tehnične specifikacije, pogoji za sodelovanje (usposobljenost gospodarskih subjektov), merila s poudarkom na socialnem javnem naročanju, pogodbena določila ter razlaga glede neobičajno nizke ponudbe. Smernice pragmatično pristopajo k reševanju omenjene problematike, zato vsebujejo nekaj uporabnih primerov, ki so naročnikom lahko v veliko pomoč pri dilemah in zasledovanju določb zakonodaje javnega naročanja. Z uporabo smernic se bo zagotovila konkurenca, kakovost, upoštevanje socialnih vidikov ter enakopravna obravnava ponudnikov in učinkovito izvajanje javnih naročil storitev čiščenja.

Smernice za javno naročanje storitev čiščenja izdaja 1.0, oktober 2018