četrtek, 05 november 2020 09:42

KORONAVIRUS 34 - Predlogi OZS za interventne ukrepe PKP6

OZS predlagala dodatne interventne ukrepe za PKP6

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 4.11.2020 Vladi RS poslala dodaten nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu in jo pozvala, da jih vključi v šesti protikoronski paket.
Zaradi ukrepov ob širitvi drugega vala epidemije, so številni obrtniki in podjetniki ponovno zaprli oziroma omejili svoje poslovanje. OZS vladi predlaga dodatne ukrepe v PKP6, podjetja in delovna mesta ne ugasnejo. 

Predlogi OZS za PKP6

  1. Čakanje na delo. Država naj delodajalcem povrne celoten strošek, ki ga imajo z nadomestilom plače delavcem za čakanje na delo, torej celotnih 80 % nadomestila (bruto II). Za obrtnike in podjetnike, ki so morali svoje dejavnosti zapreti ali omejiti zaradi odloka države ali občine, pa naj se ne upošteva kriterij upada prometa -20%.
  2. Skrajšan delovni čas. Država naj delodajalcem povrne celoten strošek nadomestila plače delavcem, ki delajo s skrajšanim delovnim časom.
  3. Vračilo državne pomoči. Prejem vseh državnih pomoči je vezan na pogoj glede minimalnega upada prihodkov (vsaj 10 %, po PKP5 vsaj 20 %). V kolikor obrtnik ali podjetnik tega pogoja ne bo dosegel, bo moral državno pomoč vrniti. Predlagamo, da se v PKP6 uvede varovalko, in sicer da vračilo ne velja za podjetja, ki jim je bilo z odlokom prepovedano ali omejeno opravljanje dejavnosti. Podjetjem pa naj bo pri koriščenju ukrepa čakanja na delo doma omogočeno, da dokažejo, da kriterija upada prihodka niso dosegli zaradi neprimerljivega obsega poslovanja v primerjavi s preteklim letom (denimo širitev dejavnosti, nove zaposlitve itd.). Ker je treba spodbujati uspešnost podjetij, naj podjetja sredstva iz naslova državne pomoči namenijo raje za raziskave in razvoj ali za nagrajevanje zaposlenih.
  4. Kritje fiksnih stroškov in izpada prihodkov. Država naj tistim podjetjem, ki so morala na podlagi odloka svoje obrate zapreti ali obseg poslovanja zmanjšati, povrne izpad dohodka ali vse fiksne stroške.
  5. Povrnitev najemnin za poslovne prostore. Predlagamo subvencijo s strani države za plačilo poslovnih najemnin. Predlagamo uvedbo rešitve, ki je že bila nakazana v enem od preteklih PKP.
  6. Ureditev poroštvene sheme. Podobno kot v sosednjih državah predlagamo dvig zneska posojila, ki je predmet državnega poroštva z 10 % na 25 % prodaje in 2-kratnik stroškov dela ter poenostavitve, ki bodo bankam in prosilcem omogočale, da bo shema v praksi zaživela.
  7. Zamrznitev minimalne plače. S 1. 1. 2021 je na podlagi formule iz Zakona o minimalni plači predviden dvig minimalne plače. Predlagamo zamrznitev oz. preložitev dviga minimalne plače vsaj še za eno leto.
  8. Plačilo davkov. Zaradi kriznih razmer je med obrtniki in podjetniki vedno več takšnih, ki niso upravičeni do ukrepov pomoči zaradi pogoja, po katerem morajo biti na dan vloge poravnani vsi davki in prispevki. Dejstvo je, da si mnogi še niso opomogli od krize spomladi in vseh davkov ne morejo pravočasno poravnavati. Predlagamo, da se pogoj datumsko omeji na način, da so do ukrepov upravičeni vsi, razen davčnih dolžnikov pred 13. 3. 2020. Predlagamo tudi, da se vse davčne dajatve in prispevki brezpogojno in brezobrestno odložijo in da se s tem ne omeji upravičenosti do ukrepov pomoči.
  9. Javni pozivi. Glede na to, da je najavljeno, da Javni poziv za pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 ne bo zajel samozaposlenih in podjetij z do 4 zaposlenimi, predlagamo, da se pomoč zanje vključi v PKP6.
  10. Plačilni roki. Predlagamo, da je plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom osem dni, kot je to določal ZIUZEOP.