četrtek, 04 februar 2021 16:01

KORONAVIRUS 44 - PKP8 Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19

        OSMI PROTIKORONSKI PAKET UKREPOV (PKP 8)

Osmi protikoronski Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 ( ZDUOP), Ur.l.15/2021 z dne 4.2.2021, določa naslednje ukrepe:

 1. Subvencioniranje čakanja na delo bo veljalo še do konca aprila. Nato ga bo lahko vlada podaljšala še dvakrat za po mesec dni. Ukrep bodo lahko koristili delodajalci, registrirani do konca leta 2021, ki jim bodo prihodki zaradi epidemije letos upadli za več kot 20 odstotkov. Podjetjem v dejavnostih, ki so z vladnimi odloki zaprte, bo država povrnila nadomestila plač delavcev v celoti, torej t. i. drugi bruto.
 2. Minimalna plača se je z letošnjim januarjem zvišala na 1024,24 € bruto. Ker so podjetja zaradi epidemije v težavnem položaju, jim bo država v prvem polletju 2021 plačevala 50 € subvencije za delavca z minimalno plačo. Delodajalec v času prejemanja subvencije minimalne plače in še tri mesece po tem ne bo smel odpuščati iz poslovnega razloga.
 3. V drugi polovici je predvidena razbremenitev pri plačilu prispevkov za socialno varnost. Julija se bo najnižja osnova za plačilo socialnih prispevkov zaposlenih začasno (do konca leta) znižala s 60 % povprečne plače na višino minimalne plače.
 4. Krizni dodatek v višini 200 € bodo prejeli tudi zaposleni, ki ga ob decembrski plači zaradi prejema nagrade za poslovno uspešnost niso.
 5. zaposleni lahko koristijo tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila osebnega zdravnika (podaljšanje ukrepa iz PKP 5 do konca leta 2021)
 6. Solidarnostni dodatek v višini 50 € bodo prejeli tudi polnoletni dijaki, dodatek v višini 150 € pa študenti, ki se izobražujejo na fakultetah v tujini. Enako velja za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, pa vojne veterane in invalide ter tudi brezposelne, ki so zaposlitev izgubili v času od 12. marca 2020.
 7. Skrajšani delovni čas bodo lahko koristili tudi na kmetijah, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi
 8. Podaljšuje se pomoč potniškemu prometu - do 30. junija 2021 se podaljšuje ukrep nadomestila izpada prihodkov za izvajalce prevozov potnikov z avtobusi in imetnikom licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki izvajajo občasni prevoz s kombiniranimi vozili. Podaljšuje se ukrep nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov in sicer do 24. 6. 2021.

 

 1. ČAKANJE NA DELO
PKP8 podaljšuje ukrep čakanja na delo do 30. aprila 2021 z možnostjo 2x podaljšanja po en mesec. Delodajalcem, ki jim je od 1. februarja 2021 onemogočeno opravljanje dejavnosti pa omogoča 100 % bruto II povračilo nadomestila plače.

Ukrep lahko koristijo delodajalci:

   1. ki so bili registrirani najkasneje na dan 31. 12. 2020,
   2. ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020. Če niso poslovali v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so se 2. jim po njihovi oceni povprečni mesečni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021
   3. humanitarne in invalidske organizacije, čeprav ne izpolnjujejo pogojev.

 Višina povračila:

 1. Višina delnega povračila izplačanega nadomestila znaša 80 % bruto I nadomestila plače (80 % od 80 %) in je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS za mesec oktober 2020 (1.821,44 €).
 2. Višina povračila izplačanega nadomestila plače lahko znaša 100 % bruto I za delodajalce, pri katerih skupni znesek javnih sredstev, prejetih skladno s točko 3.1 Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državnih pomoči v podpro gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 ni presegel 1.800.000 € na posamezno podjetje. Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS.
 3. Za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije Covid-19 onemogočeno opravljanje dejavnosti , RS krije 80 % bruto IIali  100 % bruto II nadomestilo plače.

Višina povračila nadomestila po ZDUOP ( PKP8)

Obdobje

 

Največ do zneska

Februar – april 2021 z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2021

80 % bruto I

1.821,44 €

80 % bruto II

1.821,44 €

100 % bruto I

1.799,07 €

100 % bruto II

1.799,07 €

 

Čakanje na delo od 16. - 31. 1. 2021

Delodajalci so lahko vlogo za čakanje na delo na ZRSZ vložili le do 15. 1. 2021. PKP8 določa, da bo lahko delodajalec vlogo za čakanje na delo, če je delavce nanj napotil od 16. -31. 1. 2021 dalje, vložil v 8 dneh od uveljavitve PKP8. Za to obdobje je delodajalec lahko upravičen le do povračila nadomestila plače v višini bruto I.
Vse ostale določbe so vsebinsko enake, kot so veljale pri čakanju na delo do sedaj.
Delodajalec pri uveljavljanju pravice do povračila nadomestil plače za čakanje na delo poda izjavo, da ni davčni dolžnik in da je delavcem izplačal nadomestilo plače.
Delodajalec vlogi za uveljavitev pravice do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo priloži:
 • izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
 • izjavo, da ima izpolnjene obveznostih iz naslova predložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let,
 • izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve vloge poravnal vsa nadomestila plače.
 1. SUBENCIONIRANJE MINIMALNE PLAČE

PKP8 določa, pomoč države delodajalcem zaradi dviga minimalne plače na dva načina. Od januarja do junija 2021 s subvencijo v višini 50 €, od julija do decembra 2021 pa bo minimalna osnova za obračun prispevkov enaka minimalni plači (1.024,24 €).

Delo opravljeno od januarja do junija 2021:

Delodajalec je za vsakega zaposlenega, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači, upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 €.
Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ali opravi delo v krajšem delovnem času od polnega, ima delodajalec pravico do subvencije sorazmerno delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo.
Za pridobitev subvencije delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo iz prvega odstavka ter podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije. Upravičenec predloži izjavo v elektronski obliki najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021. FURS izplača subvencijo najpozneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave. Za pravilnost izjave delodajalec kazensko in materialno odgovarja.
Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, o tem seznaniti FURS. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.
Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je bil upravičen do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona.

Delo opravljeno od julija do decembra 2021

Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače, je minimalna plača.

 1. KRIZNI DODATEK
PKP8 prinaša spremembe pri kriznem dodatku, ki ga je uvedel PKP7. K novembrski plači se po novem ne prišteva del plače za poslovno uspešnost, če je bil delavcem izplačan decembra 2020.
Po PKP7 krizni dodatek pripada vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača (za november) ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 € bruto I), delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 €, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
Če delavec ni delal cel mesec december, je upravičen do sorazmernega dela dodatka. Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela. To pomeni, da delavcem pripada dodatek tudi za praznični petek 25. 12. 2020 in soboto 26. 12. 2020, če bi bil sicer to njihov delovni dan.
Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do dodatka sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih (starševstvo, invalidi ipd.).

Spremembe v PKP8

PKP8 po novem določa, da delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se ne upošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 € bruto I), izplača ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 €, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.
Za povračilo izplačanega dodatka zaposlenemu delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko eDavkov najpozneje do konca marca 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. aprila 2021.
To ne velja za zaposlene, katerim je bil krizni dodatek iz 85. člena ZIUPOPDVE (PKP7) že izplačan do začetka uporabe PKP8.
Neizplačilo kriznega dodatka je prekršek, za katerega je predpisana globa.
 1. DELO NA DOMU
PKP8 podaljšuje ukrep sporočanja dela na domu IRSD preko portala SPOT od 1. aprila do 31. 12. 2021.
ZIUOPDVE (PKP 6) je vsebino obvestila, ki ga mora delodajalec pred prvim opravljanjem dela na domu poslati na IRSD, zakonsko določil. Delodajalec mora pred začetkom dela delavca na domu obvesti IRSD o (102. člen ZIUOPDVE):
 • podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
 • podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (ime in priimek, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec opravljal, predvideno obdobje trajanja in predviden delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
 • morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Delodajalci, ki so vpisani v poslovni register, obvestilo vložijo elektronsko, preko informacijskega sistema SPOT. Ostali pa lahko obvestilo pošljejo priporočeno po pošti ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 1. KRATKOTRAJNA BOLNIŠKA ODSOTNOST
PKP8 ponovno uvaja institut kratkotrajne bolniške odsotnosti do 3 zaporednih dni v kosu. Ukrep velja do 31. 12. 2021.
Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do tri zaporedne delovne dni in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Obveznosti delavca

Delavec o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvesti delodajalca prvi dan odsotnosti. Delavec v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.
V primeru, da osebni zdravnik ugotovi, da je delavec tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni še nadalje neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe, se šteje, da v tem primeru pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena.

Postopki in roki delodajalca

Delodajalec izplača delavcu za čas kratkotrajne odsotnosti nadomestilo plače v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja ( 137. člen). Delodajalec na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vloži elektronsko zahtevo za refundacijo najpozneje tri mesece po preteku ukrepa. ZZZS povrne delodajalcu izplačano nadomestilo v 60 dneh po predložitvi zahteve za povračilo nadomestila.

Na spletni strani ZZZS so objavljena Navodila-postopki za delavca in Navodila-postopki za delodajalce

Predlaganje REK-1 obrazca

V primeru izplačila nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni), ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS, se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02 .