ponedeljek, 05 junij 2023 11:23

EVIDENCE DELOVNEGA ČASA

EVIDENCE NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI

Sprememba Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. 50/2023 z dne 5.5.2023) je začela veljati 20.5.2023, nekatere določbe pa se začnejo uporabljati 20. novembra 2023.

Zakon podrobno opredeljuje za koga se evidence vodijo oziroma kdo je delavec:

 • za zaposlene delavce (sklenjena pogodbo o zaposlitvi)
 • za osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca (študenti, upokojenci, osebe s podjemno in avtorsko pogodbe, kratkotrajno delo….)
 • za osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost
 • za osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • za osebe, ki nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitve bo presoja zahteve po vodenju evidence odvisna od tega, če oseba opravlja delo osebno in je vključena v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca (uporaba od 20.11.2023 dalje)

Obvezni podatki v evidencah, ki jih je potrebno že zdaj vpisovati:

 1. podatki o številu ur
 2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa
 3. opravljene ure v času nadurnega dela
 4. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila
 5. neopravljene ure, za katere s prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila
 6. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače in
 7. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa

Od 20.11.2023 bo v evidenco poleg obstoječih podatkov potrebno vpisati tudi:

 1. čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela
 2. izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom (za način beleženja se bo odločil delodajalcem, torej ni nujno neposredno ob izrabi)
 3. opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo)
 4. opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 5. vpis tekočega seštevka ur v tednu, mesecu oz. letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa

Od novembra dalje bo delodajalec zavezan, da delavcu poleg plačilne liste predložijo tudi izpis evidence delovnega časa, če delavcu ne omogočajo sprotnega vpogleda v evidenco. Z evidenco delovnega časa so dolžni delavca seznanjati tedensko in inšpektorju dnevno zagotovi vpogled v vodenje evidenc. Evidence je potrebo hraniti trajno!

Odprto pa ostaja še vprašanje kako se bo vodilo evidence v primeru dela na terenu (gradbeništvo,…).