petek, 11 avgust 2023 11:46

POPLAVE 15 - DELO NA DAN 14.8.2023, DELA PROST DAN

PO ZAKONU O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ JE PONEDELJEK 14.8.2023 DELA PROST DAN

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) kot začasni ukrep na področju dela določa, da je 14. avgust 2023 dela prost dan. Delodajalec je dolžan v svoje breme izplačati nadomestilo plače, podobno kot to velja za praznike in druge dela proste dneve. V primeru, da bi delodajalec imel svoje poslovanje urejeno na način, da traja delovni teden zaposlenih od torka do nedelje, ponedeljek pa je nedelovni dan, zanj uvedba »solidarnostnega ponedeljka« 14.8.2023 ne igra nikakršne vloge.
Z delovnopravnega vidika je tako pomembno, da je delavec, če ni izrecno razporejen na delo na ta dan, prost delovne obveznosti, delodajalec pa mu je za ta dan dolžan izplačati nadomestilo plače. 
V primeru, da delavec na dela prost dan dela, mu pripada dodatek za delo v posebnih pogojih dela, ki izhaja iz razporeditve delovnega časa (dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu).

 

Gostinska dejavnost:

Če ima gostinski obrat ob ponedeljkih prijavljen obratovalni čas in z morebitnimi zaposlenimi v pogodbah o zaposlitvi ponedeljek opredeljen kot delovni dan, gostilna lahko obratuje in tudi delavci lahko delajo, so pa zaposleni upravičeni do ustreznega dodatka za delo na praznik,  skladno z določbami zavezujoče ali primerljive kolektivne pogodbe.

 

Trgovska dejavnost:
Poveljnik Civilne zaščite RS, Srečko Šestan je dne 5.8.2023 izdal Odredbo za možnost odprtja prodajaln, št. 843-71/2023-48 – DGZR, ki določa: » Zaradi nujnih potreb za zaščito ljudi, premoženja, živali in okolja, fizičnim in pravnim osebam, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, do preklica odrejam možnost odprtja prodajaln, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, ne glede na določbe zakona, ki ureja trgovino, tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih.« Odredba velja od 5.8 2023 do preklica za celotno državo. Glede na Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami to velja samo za čas intervencije, ni pa še znano, do kdaj naj bi intervencija po poplavah trajala. Zaradi navedene Odredbe so posledično prodajalne, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, lahko odprte tudi v ponedeljek 14.8.2023.