O zbornici

Pregled skozi zgodovino zbornice

Sestanek pobudnikov za ustanovitev združenja samostojnih obrtnikov občine Idrija je bil 4. decembra 1976. Na njem so bili prisotni: Jože Mlinar, Franjo Rebec, Evgen Šinkovec, Franc Šinkovec, Marijan Kavčič, Ivan Erbič, Marijan Peljhan in Damijan Lampe. Soglašali so, da pričnejo s postopki v zvezi z ustanovitvijo združenja. Ustanovni občni zbor Združenja samostojnih obrtnikov, gostilničarjev in avtoprevoznikov občine Idrija je bil 23. 6. 1977. Dogovorili so se, da imenujejo izvršilni odbor v katerega je bil imenovan še vedno aktiven gostinec Franko Bergnach, ki dejavnost opravlja že od 8.12.1965. Na posebnem sestanku dobrih 14 dni prej so se že naštetim pridružili še Dušan Polanc, Maruška Carli, Jože Albreht in Marija Bratuš. Prvi predsednik skupščine je bil Jože Mlinar. Z navedbo njegovega naslova na Vojkovi 25 je bilo 19. januarja 1978 Združenje samostojnih obrtnikov Idrija vpisano v Enotni register organizacij in skupnosti. 1. seja skupščine obrtnega združenja Idrija je bila 18. januarja 1979, registracija pa istega leta 29. maja.

V poročilu zbornice ( obrtnega združenja) za leta 1979 do 1983 beremo: »V tem kratkem času je bilo treba vzpostaviti in poživiti delegatski sistem. Vzpostaviti globlje in tesnejše stike z občinsko skupščino, s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in družbeno-političnimi organizacijami.« In še: »Zelo se je spremenilo gledanje na obrt. Obrt je postala gospodarska panoga, katero širša družbena skupnost upošteva in računa nanjo kot na subjekt, ki bo pomagal reševati socialne in ekonomske težave družbene skupnosti.«.  Leta 1983 je bilo v poročilu zapisano: »Razmere, v katerih delujemo, se morajo spremeniti na boljše. Neurejenost predpisov, neupoštevanje našega dela, nikakršne podpore pri reševanju naših problemov, kot so poslovni prostori, uveljavitev kooperacijskih odnosov, problematika cen in še bi lahko naštevali – so bile karakteristike tistega trenutka.« Danes lahko pritrdimo reku, da se zgodovina ponavlja. Ali pač ne?

Pomembni dogodki zbornice

  • Leta 1984 so obrtniki kupili poslovne prostore »Puharca«, 1985 uredili lastništvo in ga zamenjali s prostori na Lapajnetovi ulici. Prostore so prenovili in jih slavnostno otvorili 11. decembra 1987. 
  • Leta 1985 so obrtniki pripravili prvo razstavo obrti. Ustanovili so avtoprevozniško zadrugo Voznik in 1986 ob občinskem prazniku razvili svoj prapor – »simbol, ki nam bo v čast in ponos v vseh slovesnostih.« 1987 so kupili prvi računalnik.
  • Leta 1989 so postavili osnovo za evidenco obrtnikov in njihovih zaposlenih delavcev in ustanovili Splošno obrtno zadrugo Merkur Idrija.
  • Leta 1991 se je Obrtno združenje preimenovalo v Območno obrtno zbornico.
  • Leta 2003 so bili prenovljeni prostori pritličja zbornice, s prenovo zgornjih prostorov leta 2009 pa je zbornica pridobila sodobno predavalnico.
  • Leta 2007 se spremeni naziv v Območno obrtno-podjetniška zbornica Idrija.
  • Leto 2013 članstvo v zbornici postane prostovoljno

Območno obrtno-podjetniško zbornico Idrija upravljajo njeni člani preko izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno, razen če je s statutom določeno drugače. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani.