četrtek, 23 april 2020 16:00

KORONAVIRUS 23 - Interventni ukrepi - predlagane spremembe zakona

I. Spremembe Interventnega zakona ZIUZEOP (PKP1)

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( ZIUZEOP - PKP1, prvi paket) velja od 11. aprila, 22. aprila pa je vlada sprejela popravke, v katerih so upoštevani tudi predlogi iz gospodarstva. Predlogi zajemajo naslednje spremembe:

 1. Samozaposleni: 

  • Samozaposlenim sprememba zakona ponuja pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter oprostitvi plačila socialnih prispevkov v času epidemije, do katere bodo upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 upadli za več kot 10% glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020, se bodo upoštevali povprečni mesečni prihodki.

2. Delodajalci:

Vlada je z novelo zakona omilila nekatere pogoje za prejem državne pomoči. Država bo delodajalcem, ki bodo zaradi razmer epidemije COVID-19 zaradi zmanjšanja obsega dela poslala zaposlene na čakanje:

  • poravnala poleg nadomestil plač tudi socialne prispevke. Enako velja za delavce, ki v času epidemije ne delajo zaradi višje sile ( varstvo otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol, nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ...)
  • do pomoči bodo upravičeni delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Podjetja, ki niso ali ne bodo poslovala vse leto, bodo do pomoči upravičeni tisti, katerih povprečni  mesečni prihodki bodo letos za več kot 10 % nižji od povprečnih mesečnih prihodkov v letu 2019.
  • v času začasnega čakanja na delo se bodo delavci na zahtevo delodajalca vrnili na delo za do sedem dni v tekočem mesecu in ne več za sedem zaporednih dni, kot je zapisano v veljavnem zakonu.

3. Olajšave za donacije

  • Z novelo zakona se na novo uveljavlja dodatna olajšava za donacije, namenjene odpravi posledic epidemije COVID-19, in sicer za celoten znesek izplačil, izplačanih od 13. marca 2020 dalje na poseben transakcijski račun Republike Slovenije (ali druge države članice EU). Donacija se lahko uveljavlja največ do višine davčne osnove.

4. Oprostitve plačila DDV     

Novela zakona predlaga tudi začasni ukrep z veljavnostjo od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. julija 2020 oprostitve plačila DDV za maske in razkužila.

Priloga: Predlog sprememb Interventnega zakona ZIUZEOP

II. Paket PKP2: Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Vlada je 21.4.2020 sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 kot dodaten ukrep za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

Čeprav so gospodarskim družbam za blažitev posledic epidemije COVID-19 (likvidnostne težav zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težav v dobaviteljskih verigah in težav pri investicijah) že na voljo finančni produkti SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada, bodo še dodatna poroštva države za najem bančnih kreditov.

Med strateškimi ukrepi za pomoč gospodarstvu so ključni ukrepi, ki bodo ohranili delovna mesta in podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti.

Višina posameznega poroštva za kredite, ročnost do 5 let, odobrene po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020, bo znašala 70 % glavnice kredita, danega veliki družbi ter 80 % glavnice kredita, danega mikro, majhnemu ali srednje velikemu podjetju.

 

Priloga: Predlog Zakona za zagotovitev likvidnosti gospodarstvu