petek, 08 januar 2021 20:55

KORONAVIRUS 43 - KRIZNI DODATEK Pojasnilo ministrstva za finance

KRIZNI DODATEK - Pojasnilo Ministrstva za finance z dne 8.1.2021 glede izplačila kriznega dodatka

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE) v prvem odstavku 85. člena določa, da vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Pri opredelitvi višine zadnje plače je treba izhajati iz drugega odstavka 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list, številka 21/13, 78/13-popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1), ki določa, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Pojasnilo ministrstva za finance