ponedeljek, 21 december 2020 11:54

KORONAVIRUS 41 - Predlog ukrepov vlade v PKP 7 in dodatne zahteve OZS

Vlada je na 19.12.2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7)  

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. S predlaganimi zakonskimi ukrepi se bo med drugim pomagalo socialno šibkim, zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem.

Sedmi protikorona paket med drugim prinaša:

 1. nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi itd.), itd.
 2. sredstva za garancije za bančne kredite,
 3. zaposleni, ki imajo plačo do višine dveh minimalnih plač, dobijo 200 € dodatka,
 4. denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve za čas trajanja razglašene epidemije za osebe, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas
 5. solidarnostni dodatek za upokojence (za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510€, bo dodatek znašal 300 €, za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 € bo dodatek znašal 230 €, ter za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 €, bo dodatek znašal 130 €),
 6. enkratni solidarnostni dodatek za otroke (za 1. do 5. dohodninski razred bo dodatek znašal 50 € na otroka),
 7. enkratni solidarnostni dodatek za študente v višini 150 €,
 8. izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 €,
 9. dodatek za velike družine s tremi otroki 100 €, za družine s štirimi ali več otroki pa bo dodatek znašal 200 €,
 10. pomoč in zagotovitev sredstev za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2,

 

Dodatni predlogi ukrepov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na PKP7

Med ključnimi predlogi so drugačna lestvica pri povračilu nekritih fiksnih stroškov, kritje najemnin za poslovne prostore v zasebni lasti in povračilo stroškov plač v celoti.
»Številni obrtniki in podjetniki so zaradi omejitev oziroma prepovedi poslovanja v času epidemije znašli v hudih finančnih stiskah. Ogrožena so številna podjetja v malem gospodarstvu, s tem pa tudi številna delovna mesta. Od PKP7 zato pričakujemo takšne rešitve, ki bodo zajezile odpuščanje in zapiranje podjetij ter pripomogla k čim hitrejšemu okrevanju malega gospodarstva,« ob tem poudarja predsednik OZS Branko Meh.  Ob tem pa Meh opozarja, da obrtniki in podjetniki denarno pomoč potrebujejo takoj, ne šele čez dva meseca.

OZS predlaga naslednje rešitve:

 1. Pri povračilu nekritih fiksnih stroškov (ki niso kriti iz drugih virov) je predlagana novo lestvico. Poleg upada prihodkov od prodaje naj se upošteva tudi upad prihodkov od prodaje na zaposlenega ali prihodkov od prodaje na obrat upravičenca. Ukrep naj velja za obdobje od 16. marca dalje.
 2. Zahteva, da se kriteriji za prejem državne pomoči dopolnijo. Kriterij za prejem vseh pomoči iz interventnih zakonov (čakanje na delo, skrajšan delovni čas, kritje fiksnih stroškov, mesečni temeljni dohodek) naj ne bo upad prihodka za več kot 20 %, ampak upad prihodkov na zaposlenega (merjeno po delovnih urah) ali upad prihodkov na obrat za več kot 20 %.
 3. Predlog, da država krije stroške najemnin tistim, ki imajo prostore v zasebni lasti. Ti so namreč v neenakem položaju s tistimi, ki imajo prostore v občinski in državni lasti. Slednji so namreč plačevanja najemnin v prvem in drugem valu epidemije oproščeni.
 4. Ukrepi v sklopu aktivne politike zaposlovanja in ukrepi  pomoči po interventnih zakonih delodajalcem naj se ne izključujejo. Primer: Delodajalec, ki je delavca zaposlil prek aktivne politike zaposlovanja in zanj dobil subvencijo, sedaj za tega delavca ne dobi nobenega nadomestila za kritje stroškov plače iz interventnih zakonov. To je po naši oceni nesprejemljivo.
 5. Država naj tudi v celoti krije nadomestila plač, torej bruto II in ne zgolj bruto I. Razlika znaša 16,1 % in je delodajalci ne morejo kriti, še posebej ne tisti, ki jim je dejavnost v celoti prepovedana.
 6. Drugačna obravnava tistih davčnih dolžnikov, ki so to postali zaradi posledic epidemije. Tudi ti naj bodo upravičeni do ukrepov pomoči iz interventnih zakonov, saj niso postali davčni dolžniki po svoji krivdi.
 7. Podjetjem sploh ne bi bilo treba vračati državne pomoči, v kolikor so v tem letu uspešno poslovala. Podjetja je treba namreč spodbujati, da delajo dobro, ne pa, da jih pri tem zaviramo s »kaznovalnim« ukrepom vračanja pomoči. Podjetja naj ta sredstva raje namenijo za razvoj podjetij ali nagrade zaposlenim.

Vir: Seja vlade 18.12.2020 in Predlog OZS na PKP7